SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
.

Stadgar för Limhamns Fotbollsförening

Med hemort i Malmö kommun aktiverad den 18 februari 2008.
Stadgarna antogs på årsmötet den 18 februari 2008.
Reviderade vid ordinarie årsmöte 2017-03-06.
Reviderade vid ordinarie årsmöte 2022-03-20.


Allmänna bestämmelser

§1 
Föreningen ska bedriva följande idrott: Fotboll.
Föreningen ska bedriva verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”.
Föreningen ska arbete med en idrott fri från stimulantia.
Föreningen ska arbeta i med den allmänna policyförklaring som riksidrottsmötet antog 1995 när 
det gäller fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling, demokratisk uppfostran, jämställdhet, 
ideellt engagemang och miljömedvetenhet. 


§2 
Föreningen tecknas av styrelsen.
Föreningen består av de fysiska personer som är medlemmar. Dessa delas upp i barn till och med 
12 års ålder, ungdomar till och med 20 års ålder och vuxna från och med 21 års ålder.


§3
Föreningen är medlem i Skånes Fotbollsförbund och Svenska Fotbollsförbundet. Föreningen är 
förpliktigad att följa förbundets stadgar och tävlingsregler.


§4
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


§5
Föreningen tecknas av styrelsen eller de av styrelsen utsedda styrelseledamöter.

§6
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 


§7
Vid tvekan om tolkning av stadgar avgörs frågan av nästkommande årsmöte.


§8
Stadgeändring kan göras av årsmötet med minst 2/3 majoritet av rösterna. Förslag till ändring av 
stadgarna får göras skriftligen av medlemmarna och styrelsen.


§9
För upplösning av föreningen krävs minst 2/3 av angivna röster. Vid upplösning skall 
föreningens tillgångar användas till idrottsändamål. Det ska anges var föreningens handlingar ska 
arkiveras. Beslutet med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll, samt 
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar ska omedelbart tillställas Skånes 
Fotbollsförbund. 


Medlemmarna

§10
Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap kan endast avslås om den sökande 
antas motarbeta föreningens intressen eller ändamål. Beslutet fattas av styrelsen. Den som nekas 
medlemskap ska informeras om vad denne kan iakttaga för att kunna överklaga beslutet. Den 
som nekas medlemskap ska få veta detta senast tre dagar efter att beslutet fattats. Överklagandet 
görs till Skånes Fotbollsförbund inom tre veckor. 


§11
Medlem som vill lämna föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses med 
handlingen ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalt medlemsavgift under två på varandra 
följande verksamhetsår har begärt sitt utträde ur föreningen. 


§12
Medlem kan bara uteslutas ur föreningen om denne försummat att betala av föreningens 
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller på annat sätt 
uppenbarligen skadat föreningens intressen. I stället för en tidsbegränsad uteslutning om som 
mest 6 månader kan medlemmen varnas. Medlemmen måste få yttra sig över 
uteslutningen/varningen minst 14 dagar innan slutligt beslut fattas i frågan. Medlemmen har tre 
veckor på sig att överklaga beslutet.

§13
Medlem:
• Har rätt att delta i sammankomster som anordnas av medlemmarna.
• Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
• Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningen och följa de i §3 
organisationernas bestämmelser och beslut.
• Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av 
föreningen. 


§14
Medlemmen har rätt att delta i den idrottsliga verksamheten under de vedertagna formerna för 
idrotten och på samma villkor som övriga medlemmar. 


Årsmöte och Extra Årsmöte

§15
Föreningens högst beslutande organ håller sitt årsmöte innan mars månad slut och på tid och 
plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte ska utgå till medlemmarna senast tre veckor 
före årsmötet. Kallelse ska med föredragningslista anslås i klubblokal eller annan lämplig plats. 
Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med 
budget samt styrelsens propositioner och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas 
tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.


§16
Medlem och styrelse ska komma med förslag som ska behandlas på årsmötet. Medlemsförslag 
ska komma styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig skriftligen 
över förslaget till årsmötet. 


§17
Medlem som har betalat sin medlemsavgift och som under årsmötet fyller minst 16 år har rösträtt 
på mötet. Rösträtten är personlig. Medlem utan rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet. 


§18
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. 


§19
Beslut fattas med bifall eller om så begärs med omröstning (votering). Med undantag för de i §8 
första stycket och §9 nämnda fallen avgörs alla frågor med enkel majoritet. Val avgörs med 
absolut majoritet. Det vill säga med mer än hälften av de angivna rösterna. Vid lika röstetal avgör 
ordförandes utslagsröst. Omröstningen sker öppen. Om medlem begär sluten omröstning ska 
valet ske slutet. 

§20
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem. Arbetstagare i föreningen får 
inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. Arbetstagare är 
person som uppbär lön eller annan ersättning för sitt arbete.


§21
Följande ärenden behandlas och protokollförs:
1. Fastställelse av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställelse av föredragningslista.
6. (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Ansvarsfrihet för styrelse.
9. Fastställelse av medlemsavgifter.
10. Verksamhetsplan. Budget för kommande verksamhetsår .
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av (a) Ordförande för 1 år. (b) övriga ledamöter i styrelsen för 2 år. (c) Suppleanter i 
styrelsen för 2 år. (d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. (e) Tre ledamöter 
i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en ska utses till ordförande. (f) Beslut om val 
om ombud till möten där föreningen har rätt att representera.
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte 
fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


§22
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor 
eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Kallelsen ska avfattas skriftligen och 
innehålla skälen för begäran. Extra årsmöte ska sammankallas senast 14 dagar efter att styrelsen 
fått en begäran att utlysa mötet och inom två månade från begäran. Senast sju dagar före mötet 
ska medlemmarna erhålla föredragningslistan. Kallelse med förslag till föredragningslista ska 
tillställas medlemmarna sju dagar före mötet eller kungöras i den lokala pressen. Om inte styrelse 
kallar till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidtaga åtgärder enligt föregående stycke. 
Endast det som föranlett mötet får behandlas på årsmötet. Om beslutsmässighet och rösträtt se 
§17 och §18.


Valberedningen

§23
Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter valda av årsmötet. 
Valberedningen utser bland sina ledamöter en ordinarie och en vice ordförande. Valberedningen 
ska senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill 
kandidera för nästa mandatperiod. Senast fyra veckor före årsmötet ska valberedningen 
skriftligen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 

Revisorer
§24
Revisorerna har fortlöpande rätt att ta del av samtliga räkenskaper och protokoll. Föreningens 
räkenskaper ska revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska 
styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till 
styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet. 


Styrelsen
§25
Styrelsen består av ordföranden och två till fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare, kassör och övrig befattningshavare. Vid förhinder att delta inträder 
suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot inträder suppleant enligt samma 
ordning för tiden till och med nästkommande årsmöte. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. 
Denne har inte rösträtt, men yttrande och förslagsrätt. 


§26
Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter när årsmötet inte är samlat. Styrelsen ska i 
enlighet med Skånes Fotbollsförbunds stadgar/riktlinjer och Svenska Fotbollsförbundets 
stadgar/riktlinjer svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. 
Särskilt viktiga uppgifter för styrelsen är att
• Se till att föreningens regelverk efterlevs.
• Verkställa fattade beslut av årsmötet.
• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
• Ansvara för och förvalta föreningens medel.
• Se till att revisorerna får räkenskaperna enligt §24.
• Förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda arbetet, övervaka att 
stadgar och övriga regler och beslut efterlevs. Vid förhinder ersätter vice ordförande denne. 
Styrelsen beslutar i övrigt om fördelning av arbetsuppgifterna.
Sekreteraren ska:
• Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.
• Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
• Hålla föreningens handlingar ordnade och förvarade på ett betryggande sätt och 
dokumentera föreningens historia.
• Se till att fattade besluts verkställs.
• Om ordföranden inte bestämmer annat ska sekreteraren underteckna utgående 
handlingar.
• Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse till föreningen.
Kassören ska:
• Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till 
föreningen. 
• Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun, landsting, idrottsorganisationer, 
företag och privatpersoner.
• Svara för föreningens bokföring.
• Årligen upprätta kontroll- och balansräkningar.
• Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
• Se till att skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
• Vid behov upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, 
uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.
• Föra inventarieförteckning där föreningens priser förs upp i särskild kolumn. 
• Se till att medlemmarna, verksamheten, byggnaderna, material, priser och övrig egendom 
som tillhör föreningen är försäkrade på ett betryggande sätt. 


§27
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller när halva antalet ledamöter begär detta. Styrelsen är 
beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet är närvarande. Minst hälften 
av styrelsens ledamöter ska vara ense om beslut ska vara giltigt. Ordföranden har utslagsröst vid 
lika röstetal. Röstning får inte ske genom ombud.
Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträde. Protokollet justeras av mötesordföranden och en 
utsedd protokolljusterare. Avvikande mening antecknas till protokollet. 


Tvist

§28
Talan vid tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Tvist ska 
avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Vardera parten ska dock stå för egna kostnader liksom 
för kostnader för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader och sekreterarens delas lika 
mellan parterna. 

 
Sponsorer